Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

SKLEP Internetowy LOFI ROBOT działający pod adresem www.lofirobot.com reprezentuje firma LOFI Sp. z o.o. działająca pod adresem ul. Olimpijska 2 lok 214, 81-538 Gdynia, NIP: 5862298678, REGON: 5862298678, dalej określany jako SKLEP.

§1.

Składanie Zamówienia

1.SKLEP prowadzi sprzedaż produktów drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet (on-line), w domenie www.lofirobot.com

2. KLIENT, przesyłając do SKLEPU zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze SKLEPEM. Wysłane przez SKLEP potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez KLIENTA adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. SKLEP ma prawo zwrócić się do KLIENTA z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

3. Klient może złożyć zamówienie za pomocą odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach sklepu. Zamówienie może być złożone zarówno przez KLIENTA, który dokonał rejestracji, jak i KLIENTA niezarejestrowanego. W tym ostatnim wypadku złożenie zamówienie może wymagać podania dodatkowych danych.

4. W celu złożenia zamówienia KLIENT zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru zamawianych towarów,

b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c) wyboru sposobu płatności.

5. KLIENT może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze SKLEPEM drogą mailową lub telefonicznie.

§2.

Realizacja Zamówienia

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze SKLEPU do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze (wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). KLIENT ma możliwość wyboru sposobu realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia więcej niż jednego towaru, jeżeli nie jest możliwe skompletowanie pełnego zamówienia Klient może zdecydować, czy chce otrzymać wszystkie towary w chwili skompletowania całego zamówienia (termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji) czy każdy towar osobno przy czym KLIENT pokryje koszty przesyłki każdego towaru

Rozpoczęcie zamówienia:
a) W przypadku płatności przelewem (tzw.przedpłata) – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez SKLEP potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto SKLEPU.

b) w przypadku płatności za pobraniem – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia

3. W przypadku wybranych towarów SKLEP zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za Zamówienie.

4.Termin otrzymania Zamówienia przez KLIENTA obejmuje czas realizacji i przewidywany czas dostawy.

§3.

Tryb postępowania w przypadku niedostępności produktu

1.W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców SKLEP lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia KLIENTA, SKLEP zawiadomi o tym fakcie KLIENTA najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni- licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez KLIENTA w formularzu zamówienia.

2.W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem w magazynie, u dostawców SKLEPU lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców SKLEPU), KLIENT jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. KLIENT ma następujące możliwości:

częściowa realizacja – wybór przez KLIENTA tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, SKLEP zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
anulowanie całości zamówienia – wybór przez KLIENTA tej możliwości powoduje zwolnienie SKLEPU z obowiązku realizacji zamówienia.
Jeśli KLIENT dokonał zapłaty za towar – SKLEP zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 9 Zwrot należności KLIENTOM.

§4

Sprzedaż promocyjna

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.

§5.

Cena

1.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, euro i dolarach i zawierają podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką podatku. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez KLIENT.

2. SKLEP zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§6.

Formy płatności

1. Za zamówione towary KLIENT płaci wybierając następującą formę płatności: przelew bankowy na konto SKLEPU

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektóre sposoby płatności mogą być związane z koniecznością zawarcia umowy z podmiotem trzecim (np. Transferuj.pl). Sprzedający nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań względem Klienta, że podmioty te w sposób należyty wykonają ich zobowiązania i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania.

§7.

Dostawa

1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski oraz poza granicami za pośrednictwem odpowiednich podmiotów gospodarczych świadczących usługi pocztowe dla przesyłek kurierskich

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty Kosztów Dostawy w wysokości podanej w ramach Sklepu w chwili składania przez niego Zamówienia.

§8.

Zawarcie umowy i odstąpienie

1.KLIENT będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (Konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny,w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na piśmie na adres Sprzedającego lub na adres e-mail: halo@lofirobot.com.

2. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta o którym mowa w ust 1. niniejszego paragrafu umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3.Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:

LOFI Sp. z o.o. ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia

4.SKLEP niezwłocznie dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar, zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 Zwrot należności KLIENTOM.

§9.

Zwrot należności

W przypadku zwrotu należności lub nadpłaty – zwrot nastąpi na konto wskazane przez KLIENTA.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od SKLEPU identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot zostanie zrealizowany przekazem pocztowy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

§10.

Dobrowolna rejestracja

1. Rejestracja na bazie SKLEPU jest dobrowolna.

2. W celu jej dokonania należy uzupełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania bądź adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy pod którą osoba rejestrująca się zamierza występować w SKLEPIE (login) oraz hasła. Jeżeli KLIENT jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą powinien podać numer NIP lub numer rejestru przedsiębiorców, do którego został wpisany.

§11.

Ochrona danych osobowych

1.Dane osobowe podane przez KLIENTA wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji złożonych Zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. KLIENT ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy SKLEPU.

2. Jeżeli KLIENT wybierze przesyłkę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej – operator serwisu przekaże firmie kurierskiej dane obu stron transakcji w celu umożliwienia odbioru oraz dostawy produktu. Operator serwisu przekaże firmie kurierskiej następujące dane: imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez nadawcę/odbiorcę.
W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

3. Operator serwisu lofirobot.com wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie.

§12

Tryb postępowania reklamacyjnego

1.KLIENT może złożyć Reklamację.

2.Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej formularza kontaktowego lub pismem skierowanym na adres SKLEPU. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką KLIENT występuje w SKLEPIE oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.Jeżeli podane w Reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji SKLEP zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.SKLEP rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest na adres zamieszkania, korespondencyjny bądź adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.

§13.

Zmiany Regulaminu

1.SKLEP może zmienić REGULAMIN. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SKLEP, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego REGULAMINU na stronie internetowej SKLEPU. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych

2. KLIENT przy pierwszym logowaniu na stronie internetowej SKLEPU licząc od chwili wejścia w życia zmian zostaje powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację uważa się także automatyczne złożenia zamówienia przez KLIENTA. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze SKLEPEM.

§14

Postanowienie końcowe

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między KLIENTEM a LOFI Sp. z o.o.

2.Towary prezentowane na stronach SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach SKLEPU nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie SKLEPU lub u jego dostawców.

3.SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez KLIENTA oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez KLIENTA.

4.SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji KLIENTA, powstałe wskutek przekazania przez KLIENTA błędnych danych.

5.Prawem właściwym, której przedmiotem są usługi świadczone przez SKLEP na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez SKLEP w ramach strony internetowej będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

6.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.