RYSOWANIE – Lekcja 5 – Projektujemy dom

Utrwalamy zdobytą wiedzę o podstawowych funkcjach, uczymy się malować linie.

Czas na realizację zajęć: 45 minut (1 godzina lekcyjna)

Etap edukacji: szkoła podstawowa, etap II – klasy IV – VIII, w tym klasy VII – VIII

Warunki realizacji

Każdy uczeń podczas zajęć powinien mieć do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową Google Chrome. Lekcje informatyki odbywają się z podziałem na grupy. Sala powinna być wyposażona w projektor multimedialny (tablica interaktywna nie jest konieczna) umożliwiający wyświetlanie zawartości ekranu komputera nauczyciela.

Wprowadzenie

W czasie tej lekcji uczniowie nauczą się używania nowego bloku – Linia. Następnie wykorzystają nową wiedzę w praktyce projektując prosty dom lub inny element architektoniczny (most, wieżowiec itp.)

Cele

 • Wyrabianie umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia
 • Doskonalenie umiejętności myślenia algorytmicznego
 • Poznawanie różnych sposobów reprezentowania informacji
 • Nauka układania i programowania algorytmów rysujących proste grafiki i tworzących efekty wizualne

Treści programowe (związek z podstawą programową)

Podstawa programowa z informatyki – szkoła podstawowa:
Etap I – klasy I-III: I.1, I.2, II.1.
Etap II – klasy IV – VIII, w tym klasy VII – VIII: I.1, I.2, I.3, II.1.

Metody pracy

podające:

 • pogadanka
 • opis ustny
 • pokaz z wykorzystaniem komputera nauczycielskiego i projektora oraz programu on-line LOFI Blocks

problemowe:

 • przedstawianie problemu
 • pytania
 • przedstawianie przykładowych pomysłów rozwiązania
 • wspieranie realizacji

oglądowe:

 • eksponowanie materiału z wykorzystaniem komputera nauczycielskiego i projektora

treningowe:

 • ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów uczniowskich z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową Google Chrome (program on-line LOFI BLOCKS)

Formy pracy

praca indywidualna

Środki dydaktyczne

 • komputery uczniowskie
 • komputer nauczycielski
 • projektor
 • tablica projekcyjna
 • program on-line LOFI BLOCKS: http://lofiblocks.com/koduj/

Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy (ok 10 minut)

Rozpoczynamy dyskusję od przypomnienia uczniom poznanych dotąd funkcji w programie Lofi Blocks.
Zadajemy uczniom pytania:
Jak włączyć program Lofi Blocks i zalogować się na swoje konto online?
Jakie bloki dotychczas poznaliśmy? (wypełnienie, prostokąt, elipsa, tekst, Mysz X/Y, Losuj)
Co oznaczają poszczególne parametry RGBA w bloku Wypełnienie?
Co oznacza X i Y? Czy wiemy, jak określamy położenie różnych punktów w polu do malowania?

Pokazujemy na projektorze i przypominamy omawiane elementy.

2. Część zasadnicza (ok 30 minut)

Ćwiczenie 1 /15 minut/

Prosimy uczniów o uruchomienie komputerów, włączenie przeglądarki Chrome i wpisanie adresu http://lofiblocks.com/koduj.

Przypominamy: Chcąc zapisać pod koniec lekcji efekt pracy – po wejściu na stronę, na samym początku należy się zalogować. Logujemy się więc i rozpoczynamy nowy projekt.

Mówimy uczniom: Dziś poznamy nowe narzędzie do malowania – Linia. Blok Linia posiada 4 parametry: X1, Y1, X2, Y2. Wyciągnijcie ten blok i umieśćcie w pętli Rysuj.
Prosimy aby uczniowie na swoich komputerach robili to samo co nauczyciel pokazuje na tablicy.

W pierwszym etapie nie mówimy nic o parametrach. Niech przez chwilę pozostaną bez zmian.

Wyjaśniamy: do zmiany grubości linii i koloru służy nowy blok: “Kontur”, którego parametrami są: Grubość (wstawiamy dowolne liczby z zakresu od 1 do 100, jednostką grubości są piksele) oraz znane z bloku “Wypełnienie” parametry RGBA. Blok “Wypełnienie” nie zmienia koloru linii.

Wstaw linię taką jak na tablicy. Następnie poeksperymentuj z grubością i kolorami. Na zakończenie eksperymentów ustaw grubość linii na 4 i kolor ciemny zielony (R=0, G=50, B=0, A100)

Przypominamy uczniom o tym, że chcąc widzieć na bieżąco wszystkie zmiany jakie będziemy za chwilę nanosić, bez konieczności ciągłego zatrzymywania i uruchamiania naszego programu, na początku każdego projektu warto dodać 2 linijki czyszczące ekran: Wypełnienie białe i prostokąt X=0, Y=0 o wysokości i szerokości po 100.

Pokazujemy uczniom kilka / kilkanaście punktów i prosimy by próbowali podać jaki jest parametr X i Y wskazanego punktu. Utrwalamy w ten sposób wiedzę o innym układzie współrzędnych obowiązującym w Lofi Blocks.
Mówimy, że na parametry bloku Linia trzeba patrzeć grupami. X1 i Y1 to współrzędne punktu, który jest jednym końcem linii – odcinka, natomiast X2 i Y2 to współrzędne drugiego punktu – końca odcinka. Pomiędzy tymi punktami będzie rysowana linia.

Prosimy aby uczniowie spróbowali przekształcić swoją linię i uzyskali w kolejnych ćwiczeniach następujące efekty.

Podczas tych ćwiczeń cały czas naprowadzamy uczniów. Pomagamy tym, którzy jeszcze mają problemy z podawaniem współrzędnych początku i końca linii.

Ćwiczenie 2 /15 minut/

Narysujcie dom korzystając z bloków Kontur i Linia.
W zależności od stopnia zaawansowania grupy lub indywidualnych możliwości uczniów można zadać wykonanie łatwiejszego bądź bardziej skomplikowanego wzoru domu.
Wariant 1
Dom może być zaproponowany przez nauczyciela i wykonywany krok po kroku wspólnie przez grupę: poszczególni uczniowie zgłaszają się, podchodzą do komputera nauczyciela i wstawiają kolejne linie. Nauczyciel w razie potrzeby naprowadza. Wszyscy uczniowie robią to samo na komputerach.
Wariant 2
Dom może być zaproponowany przez nauczyciela i wykonywany samodzielnie przez uczniów.
Wariant 3
Każdy uczeń może wykonać dom wg własnego pomysłu.

Uczniowie, którzy jako pierwsi wykonają zadanie mogą wykonać kolejny projekt, np. mostu.

3. Podsumowanie i ewaluacja (ok 10 minut)

Zadajemy uczniom pytania:

 • Co podobało się Wam najbardziej podczas dzisiejszej lekcji?
 • Czy wszyscy rozumieją co oznaczają parametry X1, Y1, X2, Y2?
 • Czy wszystkim udało się stworzyć dom?
 • Czy komuś udało się zaprojektować most?
 • Co było najtrudniejsze?
 • Z czym nie było żadnych kłopotów?

Uwagi

Scenariusze lekcji przygotowane zostały z myślą do realizacji przede wszystkim w klasach VII-VIII ośmioletniej szkoły podstawowej (po reformie z 2017 r.) na lekcjach informatyki. Scenariusze pozwalają zrealizować następujące treści programowe z podstawy programowej przedmiotu informatyka w szkole podstawowej, etap II – klasy IV – VIII, w tym klasy VII – VIII: I.1, I.2, I.3, II.1. Scenariusze mogą być realizowane, w zależności od potrzeb nauczyciela i poziomu grupy, również w klasach IV-VI na lekcjach informatyki, czy w czasie kół komputerowych.

O autorze scenariusza:

Grzegorz Zawistowski

Grzegorz Zawistowski

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej. Miłośnik komputerów, nowinek technicznych i robotyki. Szkoleniowiec i trener m.in, w #Superkoderach i Mistrzach Kodowania.